ກອງປະຊຸມ

ຮ້ານເຮັດວຽກ

machine1
team
work shop
workshop3
work shop4